Uitbreiding NOW voor werkmaatschappijen binnen concerns

Werkgevers die vanwege de coronacrisis een omzetdaling van ten minste 20% verwachten, kunnen in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van de overheid. Deze week heeft het kabinet toegezegd om de NOW-regeling uit te breiden voor werkmaatschappijen binnen concerns. Ovidius licht de uitbreiding nader toe.

Hoe zit het nu?

De NOW-regeling bevat een uitzondering voor werkmaatschappijen van een concern. In dat geval wordt de omzetdaling op concernniveau vastgesteld en niet op het niveau van de individuele werkmaatschappij. Een werkmaatschappij die door de coronacrisis te maken heeft met bijvoorbeeld 80% omzetdaling, kan daarom onder de huidige regeling niet individueel een beroep op de NOW kan doen, als op concernniveau een omzetdaling van minder dan 20% wordt verwacht. Deze situatie kan zich voordoen als de werkmaatschappij zich bezighoudt met activiteiten die zwaarder door de coronacrisis worden getroffen dan die van andere werkmaatschappijen binnen hetzelfde concern. De gedachte hierachter was dat in een concernverband de verliezen kunnen worden opgevangen, zodat niet tot ontslag hoeft te worden overgegaan.

Waarom uitbreiding en wat houdt deze in?

In de afgelopen periode is echter gebleken dat de werkgever van een werkmaatschappij waarin omzetdaling plaatsvindt soms tóch overgaat tot ontslag, omdat de drempel van 20% omzetdaling niet wordt gehaald op het niveau van het concern. Om te voorkomen dat werknemers toch ontslagen worden vanwege de coronacrisis, heeft het kabinet op 22 april jl. toegezegd de NOW-regeling op dit punt aan te passen. Met de voorgestelde aanpassing wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen, die onderdeel uitmaken van een concern met minder dan 20% omzetverlies, toch een loonkostensubsidie kunnen aanvragen op basis van de eigen omzetresultaten. Ook werkgevers die onderdeel uitmaken van een concern dat weinig omzetverlies heeft (of zelfs winst maakt), kunnen hierdoor in aanmerking komen voor een subsidie.

Aanvullende voorwaarden

Deze aanpassing brengt het risico met zich mee dat ondernemingen zich schuldig maken aan strategisch gedrag . Ook vindt het kabinet het onwenselijk als een werkmaatschappij een beroep doet op de NOW-subsidie, terwijl het concern vervolgens overgaat tot uitkering van dividend of bonussen. Een beroep op de NOW door een werkmaatschappij, die onderdeel uitmaakt van een concern met minder dan 20% omzetverlies, is daarom aan een aantal (aanvullende) voorwaarden onderworpen, waaronder:

  1. De werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben en mag geen personeels-bv zijn.
  2. Het concern waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de NOW-regeling, moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  3. De werkgever van een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende vakbonden een akkoord hebben bereikt over werkbehoud. Als binnen de onderneming van de werkmaatschappij geen leden van een vakbond werkzaam zijn, of de werkmaatschappijen heeft minder dan 20 werknemers in dienst, dan volstaat ook een akkoord met een vertegenwoordiging van de werknemers. Dit kan bijvoorbeeld een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zijn.

Daarnaast worden nog een aantal (nader uit te werken) boekhoudkundige voorwaarden en waarborgen worden in de regeling opgenomen om strategisch gedrag te voorkomen.

De wijziging van de NOW-regeling wordt in de loop van volgende week gepubliceerd. De brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hier te vinden.