Algemene voorwaarden Ovidius Law B.V.

Versie 27 september 2023

Aankondiging wijziging algemene voorwaarden. Op 27 september 2023 zijn onze algemene voorwaarden gewijzigd. De nu geldende versie kunt u hier downloaden. De voorgaande versie kunt u hier inzien en downloaden.

INLEIDING

(A) Over ons. Wij zijn Ovidius Law B.V. (‘Ovidius’). Ovidius is een Nederlands boutique kantoor met een advocaten- en mediationpraktijk. Voor informatie over onze diensten en expertise kunt u terecht op onze website: ovidius.law. Ovidius is gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61229857.

(B) Over de Stichting Derdengelden. Aan Ovidius is verbonden de Stichting Beheer Derdengelden Ovidius Law, een stichting naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61612146 (de ‘Stichting Derdengelden’).

(C) Over deze algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden staan bepalingen die betrekking hebben op onze dienstverlening. Waar wordt verwezen naar “wij” of “onze” bedoelen we Ovidius. Met “een aan Ovidius verbonden persoon” of “ons team” bedoelen we de aandeelhouders, adviseurs, bestuurders, ingehuurde krachten (bv. ZZP’ers), (interim)medewerkers, partners en werknemers van Ovidius. Waar “u” of “uw” staat, bedoelen we onze opdrachtgever (onze cliënt). In onze algemene voorwaarden houden we rekening met uitzonderingen die gelden als u een natuurlijk persoon bent, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (een ‘Consument’).

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN | WIJZIGING | TAAL

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die aan Ovidius wordt verleend en op alles dat wij voor u doen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele andere rechtsbetrekkingen die ontstaan in verband met de opdracht of de uitvoering daarvan. Algemene voorwaarden van derden of van u zijn niet van toepassing.

1.2 Wij mogen onze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen. De (aangepaste) algemene voorwaarden zijn dan van toepassing vanaf de dag dat deze worden gepubliceerd op ovidius.law/algemene-voorwaarden/. De aangepaste voorwaarden gelden dan voor alle nadien uitgebrachte voorstellen, nadien gesloten overeenkomsten, nadien aan Ovidius opgedragen werkzaamheden uit bestaande overeenkomsten en nadien ontstane rechtsverhoudingen.

1.3 De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in het Engels. Bij een geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

2. OPDRACHT EN UITVOERING HIERVAN DOOR OVIDIUS

2.1 Als u ons inschakelt en wij voor u aan de slag gaan, komt een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht tot stand. Ovidius is in dat kader altijd de opdrachtnemer. Dit is ook zo als u voor Ovidius gekozen hebt met het oog op iemand uit ons team, als de werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, en ook als de overeenkomst tot stand komt via iemand uit ons team.

2.2 De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing op een opdracht aan Ovidius of de dienstverlening van Ovidius, en de werking van die artikelen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 De manier waarop wij samenwerken betekent onder meer dat een bepaalde aan Ovidius verbonden persoon niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk is jegens u. Het betekent ook dat een opdracht niet automatisch eindigt door het overlijden of vertrek van de betreffende persoon uit ons team.

2.4 Ovidius zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van ons kan worden verwacht. Wij staan niet in voor het bereiken van het door u beoogde resultaat.

2.5 Ovidius voert de opdracht uitsluitend uit voor u en ten behoeve van u. U mag onze adviezen of werken niet met derden delen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan onze diensten of door ons gemaakte werken.

3. COMMUNICATIE EN GEGEVENSUITWISSELING

3.1 Bij de uitvoering van de opdracht mag Ovidius gebruikmaken van alle beschikbare en gebruikelijke communicatiemiddelen. Dit betekent dat Ovidius ook mag gebruikmaken van elektronische communicatiemiddelen en elektronische middelen om gegevens uit te wisselen. De artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW zijn niet van toepassing, tenzij u Consument bent.

3.2 We spreken af dat in de verhouding tussen u en ons elektronische communicatie, waaronder e-mail, als schriftelijk geldt.

3.3 U bent zich ervan bewust dat het gebruik van elektronische communicatie risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld door een hack, virus of andere kwaadaardige software (malware). Ovidius zorgt daarom voor een passend niveau van beveiliging en we spreken af dat u dit ook doet (onder meer up-to-date antivirusprogramma).

4. STICHTING DERDENGELDEN

4.1 De Stichting Derdengelden is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht derdengelden onder zich te houden. U vrijwaart Ovidius, de Stichting Derdengelden en de aan Ovidius en de Stichting Derdengelden verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of niet-nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de derdengelden zijn gestort.

5. DIENSTVERLENING DOOR DERDEN

5.1 Ovidius mag derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht, als wij denken dat het nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om deurwaarders, fiscalisten, koeriers, notarissen, tolken en vertalers. De kosten van de werkzaamheden van die derden komen voor uw rekening.

5.2 Ovidius mag (mede) namens u een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde accepteren.

5.3 Als wij voorzien dat het inschakelen van een derde zal leiden tot grote of ongebruikelijke kosten, zullen we daarvoor uw toestemming vragen.

5.4 Het staat u vrij om bezwaar te maken tegen het inschakelen van derden. Dit kan ertoe leiden dat Ovidius de opdracht niet, niet volledig en/of niet binnen de door u beoogde tijdslijn zal kunnen uitvoeren.

6. HONORARIUM EN (ON)KOSTEN

6.1 Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de tijd die aan de werkzaamheden wordt besteed, het ervaringsniveau van de desbetreffende professional en het uurtarief dat hoort bij het ervaringsniveau van de betrokken professional. In overleg kunnen Ovidius en u andere afspraken maken over het honorarium, bijvoorbeeld over het toepassen van een fixed fee. Alle tarieven zijn exclusief btw. Op verzoek, kunnen we u ook informeren over de tarieven inclusief btw. Voor Consumenten doen wij dit standaard.

6.2 Ovidius mag haar uurtarieven een keer per jaar aanpassen. De gewijzigde uurtarieven zijn vanaf de ingangsdatum ook van toepassing op lopende opdrachten. Ovidius verstrekt u op verzoek een overzicht van de op dat moment geldende uurtarieven.

6.3 Kosten die wij maken in de uitvoering van de opdracht (ook wel verschotten genoemd) zullen door u aan ons worden vergoed. Die kosten worden separaat op een declaratie vermeld. Grote of ongebruikelijke onkosten worden niet gemaakt zonder uw voorafgaande toestemming.

6.4 Ovidius kan een voorschot verlangen. De betaling van dat voorschot kan een voorwaarde zijn voor het starten met onze werkzaamheden of voor verdere uitvoering van onze werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel verrekend met de slotdeclaratie (na afronding van de werkzaamheden). Wij mogen het voorschot verrekenen met nog niet door u betaalde declaraties. Als we het voorschot verrekenen met een slotdeclaratie (bij afronding van de opdracht), zullen we een eventueel overschot aan u terugbetalen.

6.5 Transactiekosten die in rekening worden gebracht door de bank in verband met betalingen aan of door Ovidius en/of de Stichting Derdengelden, komen voor uw rekening.

7. DECLARATIES EN BETALINGEN

7.1 Ovidius declareert in beginsel per twee weken of per maand.

7.2 Op al onze declaraties is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing, te rekenen vanaf de declaratiedatum.

7.3 Als u een declaratie niet volledig betaalt binnen de betaaltermijn, dan bent u van rechtswege in verzuim, zonder dat een (nadere) ingebrekestelling is vereist. Ovidius mag u dan wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen, met ingang van de datum waarop u in verzuim bent geraakt. Ovidius hanteert de wettelijke handelsrente, tenzij Ovidius dat op grond van de wet niet mag (bijvoorbeeld omdat u Consument bent).

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Ovidius is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen of elektronische gegevensdeling, bijvoorbeeld door een hack, virus of andere kwaadaardige software (malware) of onregelmatigheid in de communicatie. Ovidius is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verstoring of uitval van elektronische communicatiemiddelen.

8.2 Als een door ons ingeschakelde derde tekortschiet in de uitvoering van de opdracht en schade veroorzaakt, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Ovidius is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Ovidius gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Als onze verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium (exclusief btw) dat u aan ons heeft betaald in het desbetreffende jaar, met een maximum van EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro).

8.4 Alle vorderingsrechten van u jegens Ovidius, ongeacht uit welke hoofde, vervallen in elk geval zodra een periode van 12 maanden is verstreken na de dag waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten.

8.5 Niets in deze voorwaarden strekt ertoe de aansprakelijkheid van Ovidius uit te sluiten of te beperken voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van Ovidius of een leidinggevende ondergeschikte van Ovidius, als dat handelen of nalaten kwalificeert als bewuste roekeloosheid of opzet.

8.6 U vrijwaart Ovidius en alle aan Ovidius verbonden personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden waarvoor onze aansprakelijkheid beperkt is op grond van deze voorwaarden. De vrijwaringsverplichting houdt tevens de verplichting in om Ovidius, en alle aan Ovidius verbonden personen, te compenseren voor alle kosten (waaronder redelijke juridische kosten) en schade die verband houden met de aanspraak of vordering van de betreffende derde.

9. OPSCHORTING DIENSTVERLENING | BEËINDIGING OPDRACHTRELATIE

9.1 Als u een betalingsachterstand hebt of om andere reden in verzuim bent, mag Ovidius de dienstverlening opschorten. Wij mogen dan blijven opschorten totdat u alsnog aan uw verplichting hebt voldaan (bijvoorbeeld de betalingsachterstand volledig hebt ingelost).

9.2 Zowel u als Ovidius mag op elk moment de overeenkomst van opdracht opzeggen. Onder omstandigheden mag dat met onmiddellijke ingang, zonder dat een opzegtermijn in achtgenomen moet worden.

9.3 Als Ovidius het initiatief neemt tot opschorting van de dienstverlening of tot beëindiging van de opdracht(relatie), neemt zij daarbij de zorgvuldigheid in acht die van een advocaat mag worden verwacht.

9.4 Bij beëindiging van de opdrachtrelatie moeten onze openstaande facturen worden voldaan. Bovendien moet u ons betalen voor (i) werkzaamheden die zijn uitgevoerd, maar nog niet aan u in rekening zijn gebracht; en (ii) kosten die wij hebben gemaakt in de uitvoering van de opdracht, maar nog niet aan u in rekening hebben gebracht; en (iii) kosten of werkzaamheden van derden die niet meer kosteloos kunnen worden ingetrokken. Ovidius zal hiervoor een (slot)declaratie sturen.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

10.1 Ovidius houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De geldende versie van de privacyverklaring van Ovidius, waarin wordt toegelicht hoe Ovidius omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, staat vermeld op ovidius.law/privacy-statement/.

11. BEWAARTERMIJN EN ARCHIVERING

11.1 Ovidius houdt zich aan de geldende voorschriften voor bewaren en archivering van dossiers. Ovidius heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan u en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, als de toepasselijke bewaartermijn is verstreken.

12. IDENTIFICATIEPLICHT EN MELDPLICHT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

12.1 Ovidius is verplicht om al haar opdrachtgevers te identificeren. U zorgt ervoor dat alle informatie die Ovidius in dit kader bij u opvraagt, tijdig aan Ovidius wordt verstrekt en dat deze juist en volledig is.

12.2 Op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, moet Ovidius onder specifieke omstandigheden bepaalde transacties melden bij de daarvoor aangewezen autoriteit. Het gaat om zogeheten ongebruikelijke transacties. Als wij melding moeten maken van een ongebruikelijke transactie, mogen wij u daarover niet informeren.

13. DERDENBEDING

13.1 Niet alleen Ovidius, maar ook de Stichting Derdengelden en iedere (in het verleden) aan Ovidius of aan de Stichting Derdengelden verbonden persoon, of rechtsopvolger onder algemene titel, kan jegens u een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

13.2 Als Ovidius bij de uitvoering van enige opdracht een derde inschakelt, al dan niet in dienstverband, of als enige derde in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, gelden deze algemene voorwaarden jegens u ook ten behoeve van die derde.

14. TOEPASSELIJK RECHT 

14.1 Op de rechtsverhouding tussen u en Ovidius is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15. GESCHILBESLECHTING | BEVOEGDE RECHTER

15.1 Ovidius vindt het belangrijk dat geschillen tussen Ovidius en een opdrachtgever onderling en naar ieders tevredenheid worden opgelost. Als u een klacht heeft over de dienstverlening of de hoogte van onze declaratie, zullen u en Ovidius daarom eerst proberen om de klacht in een gesprek op te lossen. Als dat niet lukt, zal worden geprobeerd om via de klachtenregeling van Ovidius tot een oplossing te komen. De geldende versie van de klachtenregeling staat vermeld op ovidius.law/kantoorklachtenregeling/.

15.2 Als het niet lukt om het geschil samen op te lossen via de klachtenprocedure, heeft zowel Ovidius als u het recht om het geschil voor te leggen aan de rechter. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen u en Ovidius, zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

15.3 De artikelen 15.1 en 15.2 doen geen afbreuk aan het recht van Ovidius om onbetaalde declaraties ter incasso aan de bevoegde rechter voor te leggen. Dit geldt ook als een klacht in behandeling is.

15.4 Als u een Consument bent, mag u -in afwijking van het bepaalde in artikel 15.2- bepalen dat het geschil moet worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter. U moet ons daar dan schriftelijk over informeren binnen een maand nadat we u over de door ons gekozen rechtbank hebben geïnformeerd.