Kantoorklachtenregeling Ovidius Law

Hoe onze klachtenregeling werkt

Ruimte voor verbetering?

Ovidius Law B.V. (“Ovidius”) zorgt voor een goede dienstverlening. Inhoudelijk sterk, oplossingsgericht, laagdrempelig en prettig in de samenwerking. Dit zijn onze pijlers. Ovidius wil zich blijven ontwikkelen. Dus wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, of een tip of een klacht heeft, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen we dit samen met u oplossen en onze dienstverlening verbeteren. Daarom hebben we deze kantoorklachtenregeling opgesteld.

Heeft u een tip of een klacht, dan kunt u die sturen naar secretariaat@ovidius.law. Ovidius zal ontvangst daarvan bevestigen.

Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Ovidius en haar cliënten.

Hoe werkt de kantoorklachtenregeling van Ovidius?

1.

Benadert u ons met een tip? Dank voor uw hulp om onze dienstverlening te verbeteren.

2.

Wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de betrokken advocaat. U bent daartoe evenwel niet verplicht. U kunt ook direct een klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

3.

De klachtenfunctionaris stelt de betrokkene in kennis van de klacht, en stelt de betrokkene en u in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

4.

De klachtenfunctionaris, of degene over wie is geklaagd, probeert samen met u tot een oplossing te komen. Alle betrokkenen zullen zich redelijk opstellen en zijn bereid in te gaan op een uitnodiging voor een gesprek in persoon.

5.

De klachtenfunctionaris informeert u binnen 4 weken na ontvangst van de klacht over de gegrondheid ervan en doet al dan niet aanbevelingen. Als de termijn van 4 weken niet wordt gehaald, dan informeert de klachtenfunctionaris de betrokkenen binnen welke termijn een oordeel over de klacht wordt gegeven.

6.

Als de klacht naar tevredenheid van partijen is afgehandeld, bevestigt de klachtenfunctionaris dit aan de betrokkenen.

7.

Als de klacht niet naar tevredenheid van partijen is afgehandeld, kunt u zich richten tot de bevoegde rechter of de Deken van de Orde van Advocaten (arrondissement Amsterdam).

8.

Voor de behandeling van de klacht is geen vergoeding verschuldigd, tenzij anders door de klachtenfunctionaris is bepaald.

9.

Bij de klachtbehandeling nemen alle betrokkenen altijd volledige geheimhouding in acht. Dit betekent dat de klacht niet naar buiten mag worden gebracht, ook niet via social media.

10.

Ovidius kan te allen tijde, ook tijdens de behandeling van de klacht, onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de bevoegde rechter.

Toelichting van begrippen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

(i) betrokkene: de persoon op wie de klacht betrekking heeft;
(ii) klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens een cliënt van Ovidius jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
(iii) klager: een cliënt van Ovidius of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
(iv) klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht. In de regel zal dit één van de partners van Ovidius zijn.