Wijzingen arbeidsrecht per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn er meerdere arbeidsrechtelijke regels gewijzigd. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

Extra geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet invoering extra geboorteverlof. De wet zorgt ervoor dat partners van vrouwen die zijn bevallen, 1 werkweek geboorteverlof krijgen. Dit verlof moet binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen.

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof verder uitgebreid. De partner van iemand die een kind heeft gekregen, kan vanaf dan 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Gedurende die tijd ontvangt de partner een vergoeding van 70% van zijn salaris (gemaximeerd tot het maximum dagloon). Deze vergoeding wordt door het UWV betaald. De partner dient het verlof in de eerste 6 maanden na de geboorte op te nemen.

Maximale transitievergoeding verhoogd

De maximale transitievergoeding stijgt jaarlijks en is dit jaar €81.000 bruto. Als een werknemer een hoger jaarsalaris heeft dan dit maximum, dan is de transitievergoeding gemaximeerd tot dit jaarsalaris.

Overbruggingsregeling transitievergoeding versoepeld

Voor kleinere werkgevers (minder dan 25 werknemers in dienst) is het makkelijker geworden om een werknemer te ontslaan vanwege een slechte financiële situatie van het bedrijf van de werkgever. Kleine werkgevers kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de Overbruggingsregeling transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn versoepeld:

  • De werkgever hoeft niet meer aan te tonen dat hij de afgelopen drie jaren, elk jaar verlies heeft gemaakt. Het is voldoende wanneer de gemiddelde nettowinst van het bedrijf de afgelopen drie jaar negatief was;
  • Ook hoeft het eigen vermogen van het bedrijf van de werkgever niet meer negatief te zijn.

Als je als werkgever onder de overbruggingsregeling valt, mag je de dienstjaren van de werknemer vóór 2013 buiten beschouwing laten bij de berekening van de transitievergoeding. Deze versoepelde voorwaarden gelden voor ontslagprocedures die na 1 januari 2019 zijn gestart.

Wet vergoeding affectieschade

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding van affectieschade in werking getreden. Een werknemer kan affectieschade vorderen wanneer hij  door een bedrijfsongeval ernstig letsel heeft opgelopen. Nabestaanden kunnen smartengeld vorderen als de werknemer is overleden. Op deze wet kan alleen een beroep worden gedaan in gevallen die zich na 1 januari 2019 hebben voortgedaan. Om een claimcultuur tegen te gaan, zijn de bedragen gefixeerd.

Aanpassing Wet op de Ondernemingsraden

Ook de Wet op de Ondernemingsraden is aangepast: Werkgevers met meer dan 100 werknemers zijn voortaan verplicht om jaarlijks met de Ondernemingsraad te praten over lonen en beloningsverschillen. Het doel van deze wetswijziging is om bewustzijn over en transparantie van de hoogtes van salarissen te stimuleren.

De Algemene Ouderdomswet

De ingangsleeftijd van de AOW is per 1 januari 2019 gestegen van 66 jaar naar 66 jaar en 4 maanden.

Pensioen

Pensioenfondsen mogen voortaan oudere, kleine pensioenpotjes (met een waarde van 2 tot 466 euro) overdragen aan pensioenfondsen waar de deelnemer op dit moment pensioen opbouwt. Hierdoor kan het geld langer worden gespaard en wordt het uiteindelijke pensioen hoger. Voor 1 januari 2019 werden deze kleine pensioenpotjes uitbetaald aan de deelnemers.