AOW-gerechtigde werknemer staat als eerste op straat

Per 1 april 2014 is het Ontslagbesluit aangepast en naar aanleiding daarvan heeft het UWV ook de Beleidsregels Ontslagtaak UWV aangepast.

De aanpassingen in zowel het Ontslagbesluit als de Beleidsregels hebben onder meer betrekking op het afspiegelingsbeginsel. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het afspiegelingsbeginsel welke werknemer binnen een categorie uitwisselbare functies als eerste voor ontslag moet worden geselecteerd. De werknemers binnen een categorie uitwisselbare functies worden dan ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen. Het is vervolgens de bedoeling dat de leeftijdsopbouw binnen deze categorie na de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is gebleven.

In het nieuwe Ontslagbesluit staat dat AOW-gerechtigde werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag als eerste voor ontslag in aanmerking komen, indien er arbeidsplaatsen komen te vervallen binnen de categorie uitwisselbare functies waarin zij werkzaam zijn. In de Beleidsregels staat daarom nu dat het UWV, bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel, AOW-gerechtigde werknemers buiten beschouwing laat. Het nieuwe Ontslagbesluit bepaalt verder nog dat de AOW-gerechtigde werknemer met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking komt voor ontslag.

Op grond van het oude Ontslagbesluit kon een “jonge” werknemer voor ontslag worden geselecteerd, terwijl een AOW-gerechtigde werknemer zijn baan behield. Dit was een onwenselijke situatie, zo vond de regering. Een jonge werknemer is immers voor zijn inkomen aangewezen op het hebben van een baan en een AOW-gerechtigde werknemer niet. Deze situatie zal zich met het nieuwe Ontslagbesluit niet meer kunnen voordoen.

Bronnen:

Wijziging ontslagbesluit:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-5210.html

Beleidsregels UWV Ontslagtaak:
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/werknemer/meer_weten/ontslag/documentenontslagprocedureviacwi/beleidsregelsontslagtaakcwi#d990639e8