Betere bescherming bedrijfsgeheimen

Sinds eind 2018 geldt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’). Doel van deze wet is het beschermen van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie, oftewel bedrijfsgeheimen. De wet is een implementatie van een Europese richtlijn. Databescherming is een van de speerpunten van de Europese Unie en mede hierom is deze richtlijn in het leven geroepen.

Versterkte positie (ex-)werkgever

Juist werkgevers hebben te maken met het beschermen van hun bedrijfsgeheimen. Werkgevers willen bijvoorbeeld niet dat huidige en voormalige werknemers met bedrijfsgeheimen aan de haal gaan. Voordat deze wet werd ingevoerd, probeerden werkgevers dit natuurlijk ook al te voorkomen. Dit gebeurde door het opnemen van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst. Ook vorderden werkgevers wel eens een schadevergoeding van werknemers die een bedrijfsgeheim hadden geopenbaard. Er werd dan een beroep gedaan op onrechtmatige daad en/of gesteld dat de werknemer zich niet als een ‘goed werknemer’ had gedragen door de bedrijfsgeheimen te openbaren. De Wbb versterkt de positie van de werkgever bij het beschermen van haar bedrijfsgeheimen, onder andere omdat deze wet de werkgever mogelijkheden geeft om de schender van bedrijfsgeheimen aan te pakken.

Handhaving

Deze mogelijkheden waren nodig. In de praktijk was het namelijk lastig om via een geheimhoudingsbeding een echt bedrijfsgeheim te beschermen. Geheimhoudingsbedingen zijn meestal ruim opgesteld, waardoor werknemers vaak niet weten wat ze nu wel en niet mogen openbaren.

De Wbb geeft de werkgever procesrechtelijke tools om bedrijfsgeheimen te beschermen. Het gaat met name om maatregelen die een rechter kan opleggen aan de inbreukmaker. De rechter kan bijvoorbeeld de inbreukmaker bevelen tot het stoppen van het gebruik of (gedeeltelijke) vernietiging van documenten die in strijd met het geheimhoudingsbeding verkregen zijn. De rechter kan de inbreukmaker zelfs bevelen om de producten die hij dankzij het gebruik van het bedrijfsgeheim in de markt heeft gebracht, weer uit de markt te halen.

Verder zijn in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuwe regels opgenomen die handhaving van de wet makkelijker maken. Zo heeft de rechter de mogelijkheid gekregen om de verliezende partij te veroordelen tot betaling van alle daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Dit kon eerder alleen in gerechtelijke procedures over intellectueel eigendomsrecht-zaken en is dus vrij uniek.

Wanneer biedt Wbb bescherming?

Een beroep van een werkgever op de Wbb heeft de grootste kans van slagen indien de definitie in het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst overeenkomt met de wettelijke definitie van bedrijfsgeheim. Als dit niet het geval is, zal het lastiger worden om met succes bij een rechter te kunnen aanvoeren dat er sprake is van schending van een bedrijfsgeheim in de zin van de Wbb.

Er is sprake van een bedrijfsgeheim in de zin van de Wbb indien:

  1. de informatie geheim is. Het moet gaan om informatie die echt alleen binnen het bedrijf bekend is en om niet openbaar gemaakte informatie; én
  2. de informatie handelswaarde heeft omdat deze geheim is; én
  3. de houder van het bedrijfsgeheim redelijke maatregelen heeft getroffen om het geheim te beschermen. Een werkgever moet dus een bedrijfsgeheim niet laten rondslingeren binnen (de systemen van) het bedrijf.

Geheimhoudingsbedingen in de arbeidsovereenkomst zijn vaak te ruim geformuleerd om aan de bovenstaande definitie te voldoen. Als is opgenomen dat het gaat om informatie ‘waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij deze geheim hoort te houden’ of dat ‘de werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem bekend wordt’, dan zal niet aan de definitie zijn voldaan.

Contractueel geheimhoudingsbeding nu tandeloos?

Ruim opgestelde geheimhoudingsbedingen worden niet ongeldig door de inwerkingtreding van de Wbb. Deze kunnen nog steeds worden afgesproken en naleving hiervan kan nog steeds worden geëist. Als een werkgever een belangrijk bedrijfsgeheim wil beschermen, zoals bijvoorbeeld een recept van een specifiek koekje, verdient het de aanbeveling om dit geheim in overeenstemming met de definitie van de Wbb te definiëren in een contractueel geheimhoudingsbeding. Op die manier heeft een werkgever meer mogelijkheden om actie te ondernemen als hij vermoedt dat een bedrijfsgeheim door een werknemer is of dreigt te worden geschonden.