Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Minister Asscher heeft eind april 2016 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij van plan was een aantal wijzigingen in de Wet werk en zekerheid door te voeren. De minister gaf onder meer aan dat werkgevers moeten worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij aan een langdurig zieke werknemer moeten betalen. Op 11 november jl. is een concept-wetsvoorstel hierover voorgelegd aan de Raad van State.

Transitievergoeding zieke werknemers

Een werkgever mag een zieke werknemer pas na 2 jaar ziekte ontslaan. Daarna kan de zieke werknemer een WIA-uitkering krijgen. Als de werkgever een zieke werknemer na 2 jaar ziekte ontslaat, moet hij de werknemer een transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dat dit een te hoge financiële last met zich meebrengt. Zij gaan daarom niet over tot ontslag, maar houden het dienstverband van de zieke werknemer ‘slapend’ in stand. De werknemer die 2 jaar ziek is geweest, heeft immers geen recht meer op loon dus voorzetting van het dienstverband kost (haast) niets.

Om een einde te maken aan deze ‘slapende dienstverbanden’, wil minister Asscher werkgevers compenseren voor de volledige kosten van de transitievergoeding bij ontslag van werknemers die 2 jaar ziek zijn geweest. Dit geldt ook als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd of, ingeval van een tijdelijk contract, niet wordt verlengd.

Afwijking transitievergoeding bij cao

In het wetsvoorstel staat ook dat, in geval van bedrijfseconomisch ontslag, het recht op een transitievergoeding bij cao kan worden beperkt. De cao moet dan in een vervangende regeling voorzien. De waarde van deze vervangende regeling hoeft niet gelijk te zijn aan de transitievergoeding.

Terugwerkende kracht

Het wetsvoorstel zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden en met terugwerkende kracht gelden voor transitievergoedingen betaald ná 1 juli 2015 (datum inwerkingtreding WWZ). Voor nu is het dus van belang dat werkgevers goed bijhouden óf zij transitievergoedingen aan langdurig zieke werknemers hebben betaald en zo ja, welke bedragen dit zijn. Zij kunnen dan te zijner tijd een verzoek tot compensatie indienen bij het UWV.