Is uw contract Wet DBA-proof?

Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ in werking getreden (Wet DBA). Eerder hebben wij in hoofdlijnen uiteengezet welke veranderingen deze wet met zich meebrengt.

Een kleine reminder: De VAR is verdwenen. Partijen kunnen in plaats daarvan gebruik maken van modelcontracten van de Belastingdienst of hun ‘zelfgemaakte’ contract ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. Als partijen vervolgens het modelcontract of het goedgekeurde contract strikt naleven, lopen zij weinig risico. Als de Belastingdienst echter vindt dat partijen het contract niet hebben nageleefd, kan een naheffing van loonbelasting en socialezekerheidspremies, en zelfs een boete worden opgelegd.

Evaluatie

Al met al zorgt dit nieuwe systeem voor veel onrust en onduidelijkheid. Om deze reden is de Belastingdienst op dit moment de Wet DBA aan het evalueren. Ook worden regelmatig Kamervragen over de Wet DBA aan staatssecretaris Wiebes van Financiën gesteld. Wiebes heeft hierop gereageerd in een brief van 1 juli jl.

Uit de brief volgt dat gretig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een eigen contract aan de Belastingdienst voor te leggen. Uit een overzicht blijkt dat van de ruim 3500 modelovereenkomsten die sinds eind 2015 aan de Belastingdienst zijn voorgelegd, tot nu toe zo’n 2400 zijn behandeld. Hiervan zijn er 800 weer ingetrokken, 750 afgekeurd en slechts 200 goedgekeurd. De overige 650 zitten in de eindfase van de behandeling. Omdat het soms wel een half jaar duurt voordat de Belastingdienst een contract goed- of afkeurt, is een speciale taskforce van de Belastingdienst in het leven geroepen. Deze taskforce streeft ernaar om ieder verzoek binnen 8 weken af te handelen.

Na het zomerreces zal Wiebes meer inzicht geven over de evaluatie van de Belastingdienst en wat daaruit tot dan toe blijkt.

Maatwerk

Wat er ook uit de evaluatie komt, u doet er sowieso goed aan Wet DBA-proof contracten te hanteren. Er zijn intussen redelijk wat modelcontracten beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Deze contracten zijn vaak alleen bruikbaar onder standaard omstandigheden, terwijl partijen juist behoefte hebben aan maatwerk. Ovidius helpt u graag bij het opstellen van een contract dat zowel vanuit commercieel, als fiscaal oogpunt geschikt is.

Bron: o.a. Kamerbrief van staatssecretaris Wiebes