Ontslag bemoeilijkt door cocktailverbod – WWZ Evaluatieonderzoek

“Het ontslagrecht is strenger geworden. Voorheen konden werkevers een ‘cocktail van ontslaggronden’ aanvoeren”. Dit constateerden wij in november 2015 in een interview met het FD. Deze cocktail kan niet meer. Er moet één ‘voldragen’ ontslaggrond zijn en dan pas kan ontslag aan de orde zijn.

De conclusie die wij in november trokken is gisteren (nogmaals) bevestigd tijdens het WWZ Evaluatiecongres waar het Evaluatieonderzoek WWZ van de VAAN werd gepresenteerd. Dit onderzoek bestond uit een enquête onder de beroepsgroep die zich bezighoudt met arbeidsecht, waaronder rechters en arbeidsrechtadvocaten, en uit een analyse van de rechtspraak. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat de overgrote meerderheid van deze beroepsgroep vindt dat ontslag door de WWZ is bemoeilijkt. Dit wordt bevestigd door de toename van het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken*. Van de geënquêteerden gaf 87% als verklaring hiervoor het ontbreken van de mogelijkheid om een werknemer te ontslaan vanwege verschillende ontslaggronden, de ‘cocktail’. De overall conclusie van het onderzoek is dat de doelstellingen van de WWZ niet zijn gehaald. De positie van de werknemer met een contract voor bepaalde tijd is zwakker geworden, terwijl werknemers met een vast contract een betere rechtspositie hebben. Ook is de conclusie dat het ontslagrechtrecht er niet simpeler op is geworden, terwijl dit wel het doel was. De arbeidsrecht professionals geven de WWZ dan ook “een dikke onvoldoende”.

Minister Asscher ziet echter voorlopig geen aanleiding om de WWZ aan te passen. Volgens Asscher moeten we gewoon nog een beetje aan de nieuwe regels wennen. Wat betreft dat laatste kan hij nog wel eens gelijk hebben. Er zijn immers in het verleden wel meer wetten geïntroduceerd waarop aanvankelijk veel kritiek was, maar waar we inmiddels al lang niet meer onze wenkbouwen bij optrekken.

* Uit onze eigen analyse van de rechtspraak over het eerste half jaar van de WWZ (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen) volgde ook dat meer ontslagverzoeken dan voorheen werden afgewezen.