VOF en CV: is een nieuwe vennoot aansprakelijk voor oude schulden?

 

Tot voor kort bestond onzekerheid over de vraag of een vennoot die toetreedt tot een vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) ook aansprakelijk is voor verbintenissen die zijn ontstaan voor zijn toetreding. Aan de verdeeldheid over dit vraagstuk heeft de Hoge Raad op 13 maart 2015 een einde gemaakt.

In zijn arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de hoofdelijke verbondenheid van een beherend vennoot van een CV niet beperkt is tot verbintenissen van de vennootschap die zijn ontstaan nadat hij als vennoot is toegetreden. Deze regel geldt ook voor nieuwe vennoten van een VOF, maar niet voor de vennoten (maten) van een maatschap. De Hoge Raad heeft hier in zijn arrest expliciet aandacht aan besteed en heeft er in dit verband op gewezen dat de wettelijke regeling voor een maatschap (op het gebied van aansprakelijkheid) verschilt van de wettelijke regeling voor de VOF en de CV.

Wat betekent dit voor een toetredende vennoot? Het uitgangspunt is nu dat hij ook aansprakelijk is voor oude schulden, die zijn ontstaan in de periode voor zijn toetreden. Het is daarom van groot belang om onderzoek te doen naar de (financiële) verplichtingen van de VOF of CV, alvorens toe te treden. Dit kan door een due diligence onderzoek uit te (laten) voeren. De toetredende vennoot kan (op basis van zijn onderzoek) garanties van de bestaande vennoten bedingen, over de omvang van de verplichtingen van de VOF of CV op het moment van toetreden. Bovendien kan de toetredende vennoot zich door de bestaande vennoot of vennoten laten vrijwaren voor ten aanzien van bestaande verplichtingen. Die vrijwaring is een ‘interne’ afspraak tussen de vennoten. In zijn verweer tegen de schuldeiser voegt dat niet direct iets toe, maar het geeft de toetreder wel de mogelijkheid om het bedrag dat hij aan de schuldeiser betaalt terug te halen bij zijn medevennoten. Dit natuurlijk afhankelijk van het verhaal dat die medevennoten op dat moment bieden. Het is de vraag of de aansprakelijkheid van een toetredende vennoot voor oude schulden ‘extern’ kan worden weggecontracteerd, bijvoorbeeld door middel van de algemene voorwaarden. Het lijkt in ieder geval de moeite van het proberen waard.

Bron: Uitspraak HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588