€ 1.500 boete voor overtreding nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Sinds 1 september 2017 zijn ook de boetebedragen bekend: werkgevers die niet over een basiscontract met bedrijfsarts of arbodienst beschikken, riskeren een boete van € 1.500. In onze eerdere nieuwsupdate leggen wij uit aan welke eisen dat basiscontract dient te voldoen, en welke verplichtingen de nieuwe Arbowet nog meer oplegt aan werkgevers.

Minimumeisen

Werkgevers die ná 1 juli 2017 een basiscontract hebben afgesloten, maar niet aan de minimumeisen voldoen, zullen eerst een waarschuwing en een eis tot naleving van de Arbowet ontvangen van de Inspectie SZW. Voor werkgevers die vóór 1 juli 2017 een basiscontract hebben afgesloten, geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018 waarbinnen zij moeten zorgen dat hun contract aan de minimumeisen voldoet.

Andere verplichtingen

De Inspectie SZW kan ook een boete opleggen, indien de werkgever:

  • Verzuimt om een preventiemedewerker in te stellen;
  • Een werknemer niet doorverwijst naar een andere bedrijfsarts voor een second opinion, tenzij daar een goede onderbouwing voor is;
  • Een bedrijfsarts of arbodienst heeft die niet over een klachtenprocedure beschikt.

Handhaving

De Inspectie SZW kan onaangekondigd controles uitvoeren binnen een bedrijf. Werkgevers zijn verplicht hieraan mee te werken. Zorg er dus voor dat u over een basiscontract beschikt dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, en dat u de andere verplichtingen uit hoofde van de Arbowet naleeft.