NOW 2.0: de aangepaste subsidieregeling voor loonkosten

Op basis van de NOW-regeling kunnen bedrijven die tijdens de coronacrisis een omzetverlies van minimaal 20% lijden een subsidie voor loonkosten aanvragen. Deze NOW-regeling is aangepast en de NOW 2.0 is sinds 25 juni 2020 van kracht. De tekst van de subsidieregeling is hier te vinden. Hieronder staan belangrijkste regels van de NOW 2.0.

Aanvragen

De NOW 2.0 subside is aan te vragen vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Dit kan via een online formulier.

Subsidie

 • Voorwaarde: minimale omzetdaling van 20% (net zoals bij de NOW 1.0).
 • Maximale subsidie: 90% van loonsom (net zoals bij de NOW 1.0).
 • Subsidieperiode: vier maanden.
 • Start subsidie: op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
 • Als NOW 1.0 aanvraag gedaan: de NOW 2.0 subsidie sluit daar op aan.

Loonsom

 • Basis subsidie: loonsom van maart 2020.
 • Maximum subsidie: geen subsidie over loon boven maximaal 2 keer het in januari 2020 geldende maximumdagloon.
 • Forfaitaire opslag loon voor werkgeverslasten: 40% (dit was 30% bij de NOW 1.0).

Bedrijfseconomisch ontslag?

 • Verplichting werkgever: geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen tijdens de subsidie (net zoals bij de NOW 1.0).
 • Doet werkgever dit toch? Correctie op subsidie van 3 keer de loonsom van de ontslagen werknemer.
 • Ontslag meer dan 20 werknemers (een WMCO-ontslag):
  • subsidie wordt met 5% verlaagd, na bovenstaande correctie, tenzij akkoord vakbonden over aantal vervallen arbeidsplaatsen;
  • indien geen akkoord vakbonden: werkgever en vakbonden vragen samen het oordeel van de Stichting van de Arbeid om zo alsnog onder de verlaging van 5% uit te komen.

Bonusverbod

 • Subsidie ≥ € 125.000 of voorschot ≥ € 100.000: verbod op uitkering van dividend aan aandeelhouders of bonussen aan bestuur en directie over het jaar 2020. Ook mogen geen eigen aandelen worden ingekocht tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.
 • Bovenstaande grens voor de hoogte van het voorschot of subsidie geldt niet voor werkmaatschappijen met omzetdaling op werkmaatschappijniveau: voor deze bedrijven (en de rest van het concern) geldt altijd een bonus- en dividendverbod, ook als de rechtspersoon is gevestigd in het buitenland.
 • Definitie bestuur/directie: degene die het beleid bepaalt (ruime definitie). Wie bestuurder is volgens het handelsregister is niet doorslaggevend.

Scholingsverplichting

 • Inspanningsverplichting werkgevers: tijdens subsidieperiode moeten zij werknemers stimuleren om aan bij- of omscholing te gaan doen.