Vraag & antwoord regeling NOW-subsidie

Het kabinet verstrekt tijdens de coronacrisis een tijdelijke subsidie aan bedrijven met een verwacht omzetverlies van minimaal 20%. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 6 april 2020 ingediend via een formulier op de website van het UWV. Aanvragen kunnen via dit online formulier op de website van het UWV worden ingediend. De tekst van de subsidieregeling is hier te vinden.

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen over de NOW-subsidie beantwoord:

Voor wie is de subsidie bedoeld?
Alle werkgevers die in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020 gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden een verwacht omzetverlies lijden van ten minste 20%. Dit omzetverlies moet het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden, zoals de gevolgen van het coronavirus.

Hoe wordt het omzetverlies berekend?

 1. Eerst moet de omzet in maart-april-mei 2020 worden bepaald. Het is mogelijk om te rekenen vanaf 1 april of 1 mei 2020 als de terugloop in business pas later terug te zien is in de omzetcijfers.
 2. Dan moet de som van de omzet in de periode waarin het omzetverlies optreedt (bijv. maart-april-mei 2020), worden vergeleken met de som van de omzet in 2019 gedeeld 4 (de ‘referentieomzet’).
 3. Ten slotte moet het verschil worden gedeeld door de referentieomzet.
 4. De uitkomst vermenigvuldigd met 100 is het verwachte omzetverlies in procenten. Dit percentage moet naar boven worden afgerond.

Bedrijfsomzet of groepsomzet?
Het omzetverlies van de groep vormt de basis voor de berekening van de subsidie. De omzet van in het buitenland gevestigde entiteiten wordt alleen meegenomen voor zover in Nederland loon wordt betaald. De subsidie moet door de individuele werkgevers worden aangevraagd (niet door de groep).

Hoe wordt de subsidie berekend?
Aan de hand van de loonkosten in januari 2020 (uitgangspunt). Het gaat dan om het sociale verzekeringsloon (zie loonstrook) met een opslag van 30% ter compensatie van extra kosten, zoals voor pensioen en vakantiebijslag. Het loon per werknemer is gemaximeerd op € 9.538,- bruto p/m.

Hoe hoog is de subsidie?
Maximaal 90% van de loonkosten. Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de hoogte van de subsidie naar evenredigheid aangepast. Dus 45% bij 50% omzetverlies, 22,5% bij 25% omzetverlies, etc.

Moet het loon worden doorbetaald?
Ja, als gebruik wordt gemaakt van de NOW moet het loon volledig worden doorbetaald. Dit kan anders zijn als een werknemer niet werkt door bijvoorbeeld ziekte. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten en mag alleen voor dat doel worden gebruikt. Het deel van de loonkosten dat niet gecompenseerd wordt, komt voor rekening van de werkgever.

Moet de OR worden betrokken?
De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten over de subsidieverlening worden geïnformeerd. Als die niet zijn ingesteld, moeten de werknemers worden geïnformeerd.

Blijft naast de subsidie ontslag mogelijk?
Bedrijfseconomisch ontslag via het UWV mag niet als een NOW-subsidie is verleend. Dit geldt dan van 18 maart tot 1 juni 2020. Wordt toch een ontslagaanvraag ingediend, dan wordt de uiteindelijke subsidie verminderd met de loonsom van de ontslagen werknemer(s) plus een boete van 50%. Ontslag om andere redenen, zoals disfunctioneren, is wel toegestaan.

Wanneer wordt de subsidie betaald?
Binnen 2 tot 4 weken na indiening van de aanvraag wordt een voorschot op de subsidie betaald. Het voorschot bestaat uit maximaal 3 termijnen. Het totale voorschotbedrag is 80% van de subsidieaanvraag. Achteraf wordt het definitieve subsidie vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijke omzetverlies. Nabetaling of terugvordering kan aan de orde zijn. Vaststelling van de definitieve subsidie moet worden aangevraagd binnen 24 weken na afloop van de periode waarop de subsidie betrekking heeft.

Wat vermelden bij de eerste aanvraag?

 1. De aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden gelegen in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020 waarin naar verwachting een omzetverlies van ten minste 20% wordt geleden;
 2. Het omzetverlies (in hele procenten) dat in deze periode wordt verwacht;
 3. Het loonheffingennummer en rekeningnummer waarop betalingen van de Belastingdienst met betrekking tot loonheffingen worden ontvangen;
 4. Als op of na 1 september 2020 een aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend: het dossiernummer van deze aanvraag.

Wat vermelden en meesturen bij de tweede aanvraag?

 1. Definitieve gegevens over de omzetdaling in de periode van 3 maanden waarvoor subsidie is aangevraagd (voorzien van onderbouwing);
 2. Accountantsverklaring;
 3. Verklaring dat aan alle verplichtingen voor subsidieverlening is voldaan.

Hoe lang geldt deze noodmaatregel?
In eerste instantie voor 3 maanden, met een verlengingsmogelijkheid van nog eens 3 maanden. Bij verlenging kunnen aan de regeling nadere voorwaarden worden toegevoegd. Hierover wordt voor 1 juni 2020 een besluit genomen.